ΓΕΝΙΚΑ

Το έργο «Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή σύγχρονων ΓΕΩτεχνικών και ΔΟΡΥφορικών Μεθοδολογιών (ΓΕΩ.ΔΟΡΥ)”, με MIS 5007641, χρηματοδοτείται από το «Ε.Π. Ήπειρος 2014 – 2020» και αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός μόνιμου συστήματος παρακολούθησης (monitoring) περιοχών που παρουσιάζουν προβλήματα μετακινήσεων λόγω εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων, σε πραγματικό χρόνο (real time), στην Περιφέρεια Ηπείρου, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων γεωτεχνικών και δορυφορικών μεθοδολογιών.

Την υλοποίηση του έργου ως τελικός δικαιούχος έχει αναλάβει ο ΕΛΚΕ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, με την ευθύνη του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας, που έχει σαν βασικό γνωστικό αντικείμενο τα θέματα έρευνας και μελέτης των κατολισθήσεων, με το απαραίτητο εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και με εξειδικευμένους συνεργάτες. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ήταν 30 μήνες που ήδη τροποποιήθηκε σε 38 μήνες και η έναρξή του έγινε στις 01/09/2017.