Π.Ε.1 – Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και καθορισμός της περιοχής παρακολούθησης
Π1.1 – Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
Π1.2 – Επιλογή περιοχής παρακολούθησης
Π.Ε.2 – Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης εδαφικών μετακινήσεων στην κατολισθαίνουσα περιοχή

Π2.1 – Κατασκευή και εγκατάσταση ανακλαστήρων – στόχων

Π2.2 – Τρισδιάστατη αποτύπωση περιοχής παρακολούθησης με ΣμηΕΑ(UAV) & LiDAR

Π2.3 – Προμήθεια και εγκατάσταση μόνιμων σταθμών GPS
Π2.4 – Προμήθεια και εγκατάσταση μόνιμου Μ/Σ και Η/Υ
Π2.5 – Ανόρυξη δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, επιτόπου μετρήσεις &
Εγκατάσταση εξοπλισμού γεωτεχνικής παρακολούθησης
Π.Ε.3 – Καταγραφή, συλλογή και επεξεργασία των γεωτεχνικών και δορυφορικών δεδομένων της περιοχής παρακολούθησης
Π3.1 – Διάθεση Δεδομένων GPS στο Διαδίκτυο
Π3.2 – Υπολογισμός Πεδίου Ταχυτήτων – Ανηγμένης Παραμόρφωσης και Ρυθμού Παραμόρφωσης από το Δίκτυο GPS
Π3.3 – Υπολογισμός Παραμόρφωσης με τη μέθοδο της Διαφορικής Συμβολομετρίας
Π3.4 – Υπολογισμός παραμόρφωσης σε τρισδιάστατα μοντέλα με τη χρήση ΣμηΕΑ(UAV)-LiDAR
Π3.5 – Γεωτεχνική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής έρευνας και των εδαφικών μετακινήσεων
Π.Ε.4 – Σχεδιασμός και ανάπτυξη γεωβάσης χωρικών δεδομένων και διαδικτυακής πλατφόρμας για την έγκαιρη ενημέρωση και προστασία από επερχόμενα κατολισθητικά φαινόμενα
Π4.1 – Γεωβάση χωρικών δεδομένων
Π4.2 – Διαδικτυακή πλατφόρμα (WebGIS)
Π4.3 – Διαδικτυακή Πύλη (Web portal) – Ενέργειες προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου
Π4.4 – Ενημέρωση αρμόδιων φορέων – Εκπαίδευση χρηστών συστήματος.