Π.Ε.1
– Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και καθορισμός της περιοχής παρακολούθησης

Π1.1
– Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

Π1.2
– Επιλογή περιοχής παρακολούθησης

Π.Ε.2
– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης εδαφικών μετακινήσεων στην κατολισθαίνουσα περιοχή

Π2.1
– Κατασκευή και εγκατάσταση ανακλαστήρων – στόχων

Π2.2*
– Προμήθεια και εγκατάσταση μόνιμων σταθμών GPS

Π2.3
– Τρισδιάστατη αποτύπωση περιοχής παρακολούθησης με ΣμηΕΑ(UAV) & LiDAR

Π2.4*
– Προμήθεια και εγκατάσταση μόνιμου Μ/Σ και Η/Υ

Π2.5*
– Ανόρυξη δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, επιτόπου μετρήσεις & εγκατάσταση εξοπλισμού γεωτεχνικής παρακολούθησης

*
(Στο πλαίσιο των Δράσεων Π2.2, Π2.4 και Π2.5, θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση στο Παν/μιο Πατρών 2 ειδικών εξυπηρετών (2 storage serves με 8 δίσκους), για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων από την περιοχή ενδιαφέροντος)

Π.Ε.3
– Καταγραφή, συλλογή και επεξεργασία των γεωτεχνικών και δορυφορικών δεδομένων της περιοχής παρακολούθησης

Π3.1
– Διάθεση Δεδομένων GPS στο Διαδίκτυο

Π3.2
– Υπολογισμός Πεδίου Ταχυτήτων – Ανηγμένης Παραμόρφωσης και Ρυθμού Παραμόρφωσης από το Δίκτυο GPS

Π3.3
– Υπολογισμός Παραμόρφωσης με τη μέθοδο της Διαφορικής Συμβολομετρίας

Π3.4
– Υπολογισμός παραμόρφωσης σε τρισδιάστατα μοντέλα με τη χρήση ΣμηΕΑ(UAV)-LiDAR

Π3.5
– Γεωτεχνική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής έρευνας και των εδαφικών μετακινήσεων

Π.Ε.4
– Σχεδιασμός και ανάπτυξη γεωβάσης χωρικών δεδομένων και διαδικτυακής πλατφόρμας για την έγκαιρη ενημέρωση και προστασία από επερχόμενα κατολισθητικά φαινόμενα

Π4.1
– Γεωβάση χωρικών δεδομένων

Π4.2
– Διαδικτυακή πλατφόρμα (WebGIS)

Π4.3
– Διαδικτυακή Πύλη (Web portal) – Ενέργειες προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου

Π4.4
– Ενημέρωση αρμόδιων φορέων – Εκπαίδευση χρηστών συστήματος