Π.Ε.1 – Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και καθορισμός της περιοχής παρακολούθησης.

Π.Ε.2 – Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης των εδαφικών μετακινήσεων στις πιλοτικές περιοχές.

Π.Ε.3 – Καταγραφή, συλλογή και επεξεργασία των γεωτεχνικών και δορυφορικών δεδομένων των πιλοτικών περιοχών παρακολούθησης.

Π.Ε.4 – Σχεδιασμός και ανάπτυξη γεωβάσης χωρικών δεδομένων και διαδικτυακής πλατφόρμας για την έγκαιρη ενημέρωση και προστασία από κατολισθητικά φαινόμενα