• Η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος από γεωκινδύνους.

• Η ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος παρακολούθησης των κατολισθήσεων με δυνατότητα επέκτασης και μετά τη λήξη του έργου.

• Η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που παρέχουν για την αποτελεσματική προστασία από κινδύνους λόγω κατολισθήσεων.

• Η ενδυνάμωση των τοπικών φορέων στην άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, χωρίς την παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης.

 

• Η εκπαίδευση και ενεργός συμμετοχή των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.