ΓΕΝΙΚΑ

Το έργο «Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή σύγχρονων ΓΕΩτεχνικών και ΔΟΡΥφορικών Μεθοδολογιών (ΓΕΩ.ΔΟΡΥ)”, με MIS 5007641, χρηματοδοτείται από το «Ε.Π. Ήπειρος 2014 – 2020» και αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός μόνιμου συστήματος παρακολούθησης (monitoring) περιοχών που παρουσιάζουν προβλήματα μετακινήσεων λόγω εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων, σε πραγματικό χρόνο (real time), στην Περιφέρεια Ηπείρου, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων γεωτεχνικών και δορυφορικών μεθοδολογιών.
Την υλοποίηση του έργου ως τελικός δικαιούχος έχει αναλάβει ο ΕΛΚΕ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, με την ευθύνη του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ του Τμήματος Γεωλογίας, που έχει σαν βασικό γνωστικό αντικείμενο τα θέματα έρευνας και μελέτης των κατολισθήσεων, με το απαραίτητο εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και με εξειδικευμένους συνεργάτες. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ήταν 30 μήνες που ήδη τροποποιήθηκε σε 38 μήνες και η έναρξή του έγινε στις 01/09/2017.

 

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος από γεωκινδύνους.

• Η ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος παρακολούθησης των κατολισθήσεων με δυνατότητα επέκτασης και μετά τη λήξη του έργου.

• Η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που παρέχουν για την αποτελεσματική προστασία από κινδύνους λόγω κατολισθήσεων.

• Η ενδυνάμωση των τοπικών φορέων στην άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, χωρίς την παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης.

• Η εκπαίδευση και ενεργός συμμετοχή των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Η ανάπτυξη του συστήματος γίνεται σε δύο επιλεγμένες περιοχές – θέσεις και συγκεκριμένα στο Μέτσοβο (συνοικισμοί Αγ. Σπυρίδωνα και Αγ. Δημητρίου) καθώς επίσης και στο Ζωτικό Δωδώνης. Με το σύστημα αυτό θα επιτυγχάνεται προώθηση της επεξεργασμένης πληροφορίας (εδαφικές μετακινήσεις) προς τους αρμόδιους φορείς της Περιφέρειας Ηπείρου σε πραγματικό χρόνο (real time), μέσω Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και διαδικτυακών υπηρεσιών (WebGIS), με τελικό στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση (early warning), τη λήψη μέτρων, την προστασία και αντιμετώπιση των κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα.

Με τον τρόπο αυτό θα αναπτυχθεί ένα βιώσιμο σύστημα παρακολούθησης των εδαφικών μετακινήσεων για τις συγκεκριμένες θέσεις, με τη δυνατότητα εύκολης συντήρησης, συνέχισης και επέκτασής του και μετά τη λήξη του έργου. Επιπρόσθετα, θα επέλθει ενδυνάμωση των τοπικών φορέων και ενεργός συμμετοχή των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση τέτοιου είδους φυσικών καταστροφών που η συχνότητά τους είναι αυξανόμενη λόγω των επερχόμενων κλιματικών αλλαγών.

Τέλος, η χωρο – χρονική σύνθεση από επεξεργασία και καταγραφή γεγονότων κατολισθήσεων και των επιμέρους χαρακτηριστικών τους σε Γεωβάση Χωρικών Δεδομένων για την ευρύτερη περιοχή, θα επιτρέψει τη σύνταξη προκαταρκτικού χάρτη «επιδεκτικότητας» των κατολισθήσεων σε κλίμακα περιφερειακού σχεδιασμού.